สาระความรู้

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  • 29.1.2024
  • 183
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

      เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์ การประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะไม่ทันวันที่ 1 ต.ค.2566 ทำให้รัฐบาลต้องประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า หัวข้อเรื่องกฎ ระเบียบเกี่ยวกับงาน เช่น การเงินการคลัง ได้รับคะแนนมากที่สุดในด้านสมรรถนะทั่วไป / พื้นฐาน คือ ร้อยละ 84.2

ดังนั้น ทางคณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้เห็นความสำคัญ จึงกำหนดให้จัดโครงการอบรม เรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติดและบุคลากรที่สนใจ สามารถดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

          จัดการอบรมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมตำรายา อาคาร2 โดยมีรายละเอียดการบรรยายดังนี้

     เรื่อง      : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

     วิทยากร : นางสุพัตรา เมฆแสน

                     หัวหน้าฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งทาง onsite และ online ผ่านระบบ Application Zoom meeting ไม่น้อยกว่า 300 ท่าน

เอกสารประกอบการอบรม : เอกสารบรรยายและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
3
ประเภทไฟล์ : .ppt ขนาด : 5.58 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 68
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
3
ประเภทไฟล์ : .pptx ขนาด : 12.51 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44
ข่าวสารอื่นๆ