ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมวิทย์ฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพร เพื่อส่งเสริมยาสมุนไพร
15.11.2017
กรมวิทย์ฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพร เพื่อส่งเสริมยาสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานหนักตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ จึงได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ยาสมุนไพรไทยมีคุณภาพมาตรฐานสากล ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน จากต่างประเทศ และเพิ่มการพึ่งพาตนเองตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมวิทย์ฯ เร่งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อดื้อยาทั่วประเทศ พร้อมแก้ปัญหาแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
30.8.2017
กรมวิทย์ฯ เร่งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อดื้อยาทั่วประเทศ พร้อมแก้ปัญหาแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเผยปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เดินหน้าเร่งพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพทั่วประเทศ และสร้างเครือข่ายบูรณาการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์ และร่วมมือกันแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาแบบบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
ทั้งหมด 165 รายการ