ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักยาและวัตถุเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
15.2.2022
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักยาและวัตถุเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักยาและวัตถุเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพื่อให้บุคลากรของสำนักฯได้รับการพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมรับมือกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยมี นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ๑๑๐ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ทั้งหมด 102 รายการ