สาระความรู้

เครื่อง Triple Quadrupole mass spectrometry การนำไปใช้ในงานวิเคราะห์ และ Good Weighing Practice (การปฏิบัติการที่ดีเกี่ยวกับเครื่องชั่ง)
  • 2.5.2023
  • 353
เครื่อง Triple Quadrupole mass spectrometry การนำไปใช้ในงานวิเคราะห์ และ Good Weighing Practice (การปฏิบัติการที่ดีเกี่ยวกับเครื่องชั่ง)

      คณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้จัดอบรมเรื่อง เครื่อง Triple Quadrupole mass spectrometry การนำไปใช้ในงานวิเคราะห์ และ Good Weighing Practice (การปฏิบัติการที่ดีเกี่ยวกับเครื่องชั่ง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้รับการพัฒนางานด้านการตรวจวิเคราะห์ยาและยาเสพติด และสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักวิชาการและได้ผลการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรง แม่นยำ ดังนั้น ทางคณะทำงานจัดการความรู้ฯ จึงได้จัดการอบรมหัวข้อนี้ทั้งทาง onsite และ online ผ่านระบบ Application Zoom meeting เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมตำรายา อาคาร 2 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีหัวข้อการบรรยาย 
     - เครื่อง Triple Quadrupole mass spectrometry และการนาไปใช้ในงานวิเคราะห์ : โดย ดร.อมรมาศ จรัสรุ่งทวี จากบริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

และหัวข้อ
     - Good Weighing Practice (การปฏิบัติการที่ดีเกี่ยวกับเครื่องชั่ง) : โดยคุณกัสกร ทัศนชัยสกุล จากบริษัท เมทเล่อร์ โทเลโด(ประเทศไทย) จำกัด

  • Interpretation in Accuracy Calibration Certificate
  • Good Weighing Practice (GWP)
  • USP Chapter 1251
  • USP Chapter 41
  • GWP Annex Certificate

รับชมวีดิทัศน์ :  Triple Quadrupole mass spectrometry และ Good Weighing Practice

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
Basic LCMSMS
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 883
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
GWP
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 9.76 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 896
ข่าวสารอื่นๆ