สาระความรู้

HPLC Method development, Total workflow sample prep approach to optimize elemental analysis, และมาตรฐานน้ำบริสุทธิ์สำหรับงานห้องปฏิบัติการ
  • 26.4.2024
  • 245
HPLC Method development, Total workflow sample prep approach to optimize elemental analysis, และมาตรฐานน้ำบริสุทธิ์สำหรับงานห้องปฏิบัติการ

     ในปัจจุบันการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Atomic spectroscopy นั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านวิธีและเครื่องมือที่ใช้ รวมทั้งต้องป้องกันการถูกรบกวนด้วย นอกจากนี้ คุณภาพของน้ำที่ใช้ในงานตรวจวิเคราะห์ ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน และการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) กำลังเป็นที่นิยม และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย

     ดังนั้น ทางคณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้เห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่อง "HPLC Method development, Total workflow sample prep approach to optimize elemental analysis, และมาตรฐานน้ำบริสุทธิ์สำหรับงานห้องปฏิบัติการ" เพื่อให้นักวิเคราะห์มีความรู้และสามารรถพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านวิธีวิเคราะห์และข้อกำหนด ได้อย่างสอดคล้องตามหลักวิชาการและระบบคุณภาพมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือ ทั้งทาง onsite และ online ผ่านระบบ Application Zoom meeting เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้

1) HPLC Method development

    เวลา      : 9.00 - 12.00 น.

    วิทยากร : คุณอำพร วงศ์เจริญสถิตย์ หัวหน้าแผนก Application support- AAI, Sithiporn Associates Company

2) Total workflow sample prep approach to optimize elemental analysis

    เวลา      : 13.00 - 14.30 น.

    วิทยากร : คุณชูชีพ พึ่งสมวงศ์, Application Supervisor, Sithiporn Associates Company

3) มาตรฐานน้ำบริสุทธิ์สำหรับงานห้องปฏิบัติการ

     เวลา     : 14.45 - 15.30 น.

    วิทยากร : คุณอาภา สุเวชวัฒนกูล, ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์, บริษัท เมอร์ค ประเทศไทย จำกัด

   

 

รับชมวีดิทัศน์ & เอกสาร : https://drive.google.com/drive/folders/1vVk-qMgiyUqjbiXVQ_0RBJ-vMqqAVf35?usp=sharing

 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
1) HPLC Method Development
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.89 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 72
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
2) Total workflow sample prep approach to optimize elemental analysis
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.98 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 69
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
3) Milli-Q Water Application - Basic Theory of Lab Water Purification
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 69
ข่าวสารอื่นๆ