สาระความรู้

Analytical method validation and application for natural products analysis และการเขียนสูตรโครงสร้างเคมี โดยใช้โปรแกรม MarvinSketch
  • 3.7.2023
  • 517
Analytical method validation and application for natural products analysis และการเขียนสูตรโครงสร้างเคมี โดยใช้โปรแกรม MarvinSketch

      คณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้จัดอบรมเรื่อง Analytical method validation and application for natural products analysis และการเขียนสูตรโครงสร้างเคมี โดยใช้โปรแกรม MarvinSketch โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้รับการพัฒนางานด้านการตรวจวิเคราะห์ยาสมุนไพรให้สอดคล้องกับหลักวิชาการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการนำ software มาประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ ดังนั้น ทางคณะทำงานจัดการความรู้ฯ จึงได้จัดการอบรมหัวข้อนี้ทั้งทาง onsite และ online ผ่านระบบ Application Zoom meeting เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมตำรายา อาคาร 2 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีหัวข้อการบรรยาย 
     - analytical method validation and application for natural products analysis : โดยวิทยากร ผศ.ดร.ภญ.จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิช  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และหัวข้อ
     - การเขียนสูตรโครงสร้างเคมีโดยใช้โปรแกรม MarvinSketch : โดยดร.ภญ.สิริภัทร ใจจิตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รับชมวีดิทัศน์ : Analytical method validation and application for natural products analysis และการเขียนสูตรโครงสร้างเคมี โดยใช้โปรแกรม MarvinSketch

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
Method Validation-all and herbal-17-06-2023
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 966
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
Chemical structure by Marvinsketch
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 815
ข่าวสารอื่นๆ