สาระความรู้

The Novel Innovation towards the Stereospecific Drugs
  • 21.2.2024
  • 151
The Novel Innovation towards the Stereospecific Drugs

      คณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้จัดอบรมเรื่อง The Novel Innovation towards the Stereospecific Drugs เนื่องด้วยในปัจจุบันการทำสารประกอบไครัล (Chiral compound) ที่มีคู่อิแนนทิโอเมอร์ ให้มีความบริสุทธิ์นั้น มีความจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมยา เนื่องด้วยการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของแต่ละอีแนนทิโอเมอร์นั้น มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์หรือเป็นพิษได้ ดังนั้นความบริสุทธิ์ของสารประกอบไครัลที่ถูกใช้ในทางเภสัชวิทยานั้น จึงมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้น

       ดังนั้น ทางคณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้เห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องนี้ เพื่อสามารถเข้าใจในภาพรวมของยาที่เป็นสารประกอบโครัล (Chiral drugs) รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งสารประกอบอิแนนทิโอเมอร์เดี่ยว เช่น ผ่านการสังเคราะห์แบบจำเพาะเจาะจง, แยกสารประกอบโครัลโดยใช้ Chiral column เป็นต้น ทั้งทาง onsite และ online ผ่านระบบ Application Zoom meeting เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมตำรายา อาคาร 2 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกรียติ์วิทยากรจากบริษัท Applied Chemical and Instrument Co.,Ltd. มาบรรยายในหัวข้อ

วิทยากร : ดร. ภัสพณัฏฐ์ เสริมใหม่   Product Manager

  •      ภาพรวมของสารประกอบไครัลในอุตสาหกรรมยาผ่านการสังเคราะห์และการทำให้บริสุทธิ์แบบดั้งเดิม (Overview of stereospecific drugs via traditional batch synthesis and purification)
  •      นวัตกรรมสำหรับการสังเคราะห์แบบจำ เพาะเจาะจงของสารประกอบไครัลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาผ่านกระบวนการสังเคราะห์แบบไหลต่อเนื่อง (Complete system for generation of stereospecific / stereoselective drugs via novel flow synthetic method and their apparatus)

วิทยากร : คุณสุพัฒน์ เมืองยศ   Sale Director

  • เทคโนโลยีของ DAICEL : หลักการและการใช้ chiral HPLC คอลัมน์ในการแยกสารประกอบไครัล (DAICEL CHIRAL TECHNOLOGY : Principal of chiral HPLC column)
  • ความสำคัญของ chiral HPLC คอลัมน์ในอุตสาหกรรมยา (Purpose of using chiral column in the pharmaceutical industry)

รับชมวีดิทัศน์ : https://drive.google.com/drive/folders/1qLx92gjMtah28AuFFuWBVZFOwW3vU9vq?usp=sharing

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
Daicel Seminar DMSC Revision
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 105
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
The Novel Innovation towards the Stereospecific Drugs
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 55
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
DMSC X ACI Stereospecific Drugs SEMINAR (Abs THA)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.97 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 66
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
DMSC X ACI Stereospecific Drugs SEMINAR (Abs Eng)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.96 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 57
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
DMSC X ACI Stereospecific Drugs SEMINAR (Agenda THA))
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.75 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47
ข่าวสารอื่นๆ