สาระความรู้

เครื่อง HPLC และการแก้ปัญหาเบื้องต้น
  • 1.2.2023
  • 683
เครื่อง HPLC และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

      คณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้จัดอบรมเรื่อง เครื่อง HPLC และการแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้รับการพัฒนางานด้านการตรวจวิเคราะห์ยาและยาเสพติด และสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักวิชาการและได้ผลการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรง แม่นยำ และจากผลสำรวจความต้องการฝึกอบรมของหน่วยงาน พบว่าประเภทหัวข้อการอบรมที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด คือ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์” ดังนั้น ทางคณะทำงานจัดการความรู้ฯ จึงได้จัดการอบรมหัวข้อนี้ทั้งทาง onsite และ online ผ่านระบบ Application Zoom meeting เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด คุณอำพร วงศ์เจริญสถิตย์ มาบรรยายในหัวข้อ
     - Defining the HPLC Separations categories
     - HPLC Troubleshooting
     ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 145 ท่าน

 

รับชมวีดิทัศน์ : เครื่อง HPLC และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
Defining the HPLC Separations Categories Jan2023 r02
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 947
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
HPLC Troubleshooting part2 Jan2023 r02
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 849
ข่าวสารอื่นๆ